کارگاه

در یک کارگاه طلا سازی دو بخش عمده وجود دارد


بخش اول : موارد مربوط به داخل کارگاه عبارت است از اتاق های مجزا که طلای تحویلی به هر اتاق عیناً پس از کار برروی آن تحویل اتاق دیگر میشود و مقدار کسری در خاک اتاق میماند. طلا پس از چرخش در اتاق ها در نهایت به کار ساخته تبدیل میشود و تحویل قسمت پخش میگردد. در این چرخش، وزن خروجی طلا ها از هر اتاق با مقدار تحویلی به آن اتاق اندکی کسری دارد که با مرور زمان کنترل این کسری ها دشوار میشود ولی سیستم فراز کسری هر اتاق را به صورت جداگانه نگهداری مینماید. در تمامی سیستم های موجود این قسمت از کار با کار اصلی تداخل دارد. یعنی برای هر اتاق یک کد تعریف میکنند و سپس با فاکتور زدن، طلا را با آن کد دریافت و پرداخت میکنند که این کار باعث تزاید اطلاعات و بالا بردن گردش بیهوده میگردد که مسایل مالیاتی در پی دارد. جدا کردن عملیات درون کارگاه از قسمت اصلی حسابداری، هنر سیستم فراز است که با داشتن بیش از سی اتاق گردش درون کارگاهی را میسر می سازد. به عنوان مثال کنترل و محاسبه طلای موجود در اسید ها بسیار مشکل است که برای فراز یک امر عادی محسوب میشود


بخش دوم : پس از آماده شدن کار مسئله پخش پیش می آید که از اینجا به بعد یک کارگاه باید دقیقاً مانند یک بنکداری عمل کند. به عنوان مثال طلب و بدهی بنکدار ها، محاسبه راس طلا و اجرت و چک و پولی کردن و سایر موارد. پس نتیجه میگیریم که یک سیستم کارگاهی نیز به تنهایی معنا ندارد و یا حتی ممکن است یک کارگاه دار در هنگام ضرورت به فامیل و دوستان و آشنایان اقدام به خرده فروشی نماید پس تمام کارهای مربوط به صنف طلا زنجیر وار به هم پیوسته است و یک سیستم جامع و کار آمد و هماهنگ لازم است و فراز دارای این ویژگی می باشد.


Free WordPress Themes