چه کسی وارد سیستم میشود؟

با برداشتن تیک های جلوی هر عبارت , اپراتور مربوطه قادر به اجرای آن مورد نخواهد بود. بنابراین شما به عنوان سوپروایزر با معرفی چند اپراتور میتوانید به آنها اختیارات محدودی داده تا در حد اختیارات داده شده بتوانند با سیستم کار کنند. مثلا اگر تیک جلوی (حذف فاکتور ) برداشته شود , اپراتور قادر به حذف هیچکدام از فاکتورهای ثبت شده نخواهد بود.

Free WordPress Themes