بارکد

اگر در حال دریافت جنس ساخته شده می باشید که دارای بارکد است دیگر نیازی به وزن کشی کار ساخته ی آن جنس ندارید. سیستم بارکد وصل شده به جنس را می خواند در ضمن اگرمی خواهید کالای خود را با بارکد عرضه کنید , هنگام فروش نیازی به وزن کردن و یا دانستن کد و یا اجرت آن کالا ندارید. کافی است بارکد خوان را روی بارکد آن جنس کشیده تا همه چیز را سیستم محاسبه و عمل کند به نحوی که حتی نیاز به تایپ یک کلید هم نخواهید داشت

Free WordPress Themes