امکانات و قیمت ها

فراز
قیمت امکانات
18،000،000 ریال نسخه ی اصـــلی
هـــدیه افـزونه تــــرازو
5،000،000 ریال افـزونه TTMS دارایـی
هـــدیه افـزونه ارز
10،000،000 ریال افـزونه بـارکــد
هـــدیه افـزونه چـاپ فاکتـور
5،000،000 ریال افـزونه کـارگـاه
هـــدیه افـزونه سـکه
15،000،000 ریال افـزونه جواهـرات
1،000،000 ریال افـزونه مـوبایل
Free WordPress Themes